Motywacja wewnętrzna uczniów w dobie postępu technologicznego

Współczesna edukacja z zakresu nauk przyrodniczych powinna opierać się na rozwiązywaniu zadań problemowych, rozwijaniu naukowego myślenia, a także na doskonaleniu umiejętności współpracy w grupach. W dobie cyfrowego postępu ciekawą formą zwiększania motywacji uczniów do nauki jest kooperacja w zespołach międzynarodowych i prowadzenie projektów transgranicznych, które do tej pory kojarzyły się wyłącznie z przedmiotami językowymi. Współpraca zagraniczna szkół na różnych etapach edukacyjnych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych krajów, szukanie kontaktów i inspiracji, a także udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, kursach i konferencjach – zarówno w wersji elektronicznej, jak i wyjazdowej – zwiększa motywację wewnętrzną do nauki. Główną osią działania w zagranicznych projektach edukacyjnych jest rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Motywacja uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych wzrasta dzięki pracy za pomocą e-narzędzi oraz możliwości poznawania kultury i środowiska uczniów z innych krajów.

Motywacja uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych

Podstawa programowa przedmiotu przyroda obejmuje szerokie treści nauczania. Zagadnienia związane z ekosystemami pojawiają się w każdej klasie szkoły podstawowej. Realizowanie szeroko ujętej tematyki ekosystemów idealnie wpisuje się w podstawę programową na tym etapie edukacji, choć ważny jest nie tylko sam temat, ale również metody i narzędzia pracy. Motywację wewnętrzną uczniów zwiększają atrakcyjne formy zajęć – interdyscyplinarne lekcje i zajęcia terenowe, podczas których podopieczni poznają skład gatunkowy danych ekosystemów i skomplikowane zależności występujące w danym środowisku. Pozwala to rozwijać zdolność rozumienia związków przyczynowo-skutkowych, ponieważ znajomość podstaw ekologii przydatna jest w różnych dziedzinach nauki i w codziennym życiu. Motywacja uczniów do nauki wzrasta również wskutek działania zespołowego – podopieczni analizują budowę, skład i zależności panujące w ekosystemach oraz starają się rozwikłać tajemnice ich funkcjonowania.

Motywacja wewnętrzna do zdobywania wiedzy – jak można ją wspierać?

W procesie dydaktycznym niezwykle ważne jest swobodne poruszanie się w obrębie wielu aspektów związanych z nauką. Motywacja wewnętrzna do nauki będzie tym większa, im nauczyciel będzie częściej zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia, poszukiwania, analizowania i wyciągania wniosków. Realizacja projektów transgranicznych umożliwia nie tylko zgłębianie wiedzy przyrodniczej, ale też kształcenie postaw proekologicznych, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i rozwijanie zdolności językowych. Zaangażowanie, samodyscyplina i motywacja wewnętrzna ucznia stwarza mnóstwo możliwości do współdziałania na polu edukacji. Nauka poprzez zainteresowanie, różnorodność form i metod pracy, a także kreatywne podejście do problemów to elementy, które czynią zajęcia atrakcyjnymi i zwiększają motywację uczniów do nauki.

Neurodydaktyka i neuromarketing podczas szkolnych zajęć

Każdy z przedmiotów szkolnych ma swoją specyfikę, a każda lekcja swój rytm. Przedmioty przyrodnicze wyróżnia to, że przyciągają uczniów zainteresowanych doświadczeniami, zajęciami terenowymi i możliwością zastosowania nowoczesnych metod nauczania, w tym korzystania z bogatych zasobów internetowych. Wśród najnowszych technik coraz większą popularnością cieszy się bazowanie na odkryciach z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu podczas lekcji biologii. Pod pojęciem „neurodydaktyka” kryje się nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Neuronauki, analizując procesy uczenia się, pozwalają wykorzystać w pełni potencjał drzemiący w uczniu. Nawet najmłodszym podopiecznym warto przekazać, że istnieją sposoby przyswajania wiedzy, które lubi mózg. Praktyka szkolna pokazuje, że uczniowie wykazują duże zainteresowaniem neurodydaktyką – szukają dodatkowych informacji na jej temat i chcą korzystać z metod wspierających efektywne uczenie się. Neurodydaktyka umożliwia koncentrację uwagi na jednym zagadnieniu, aktywuje i angażuje wszystkie zmysły ucznia, akcentuje funkcjonowanie ludzkiego mózgu i pozwala dokonać rzetelnego pomiaru efektywności procesu uczenia się, przez co zwiększa motywację uczniów do nauki.

Neuromarketing to z kolei narzędzie służące do badania psychofizjologicznych reakcji organizmu na dany bodziec. Wykorzystuje przede wszystkim technikę pomiaru fal mózgowych, czyli encefalografii (EEG), a także funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i neuroobrazowanie. Neuromarketing odgrywa też coraz większą rolę w poznawaniu preferencji uczniów z pomocą badania biofeedback (biologicznego sprzężenia zwrotnego) i eye-tracking (badania ruchu gałek ocznych).

Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody – atrakcyjne metody nauczania na miarę XXI wieku

Zagadnienia związane z motywacją wewnętrzną a motywacją zewnętrzną w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym zostaną przybliżone podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Warszawie. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli biologii i przyrody, dyrektorów szkół, stowarzyszenia nauczycieli i edukatorów przyrody. Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody dostarczy Państwu mnóstwa inspiracji, pomysłów i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy. Uznani eksperci omówią sprawdzone przez siebie narzędzia i metody nauczania, pomagające zorganizować atrakcyjne zajęcia na wszystkich etapach edukacji.

powrót

Zobacz również: